Sidtitel: Populärversion 2014 - Sjuksköterskestudenters attityder till att vårda döende patienter under utbildningen
Utskrivet: 2020-10-29 02:55:38
Länk till sidan: http://forskning.sophiahemmet.se/visa_2008_.asp?sida=158

Sjuksköterskestudenters attityder till att vårda döende patienter under utbildningen

Författare: Carina Lundh Hagelin
Publiceringsdatum: 2016-07-28

Döden är en oundviklig del av livet och utgör en betydande del i sjuksköterskans arbete. Att vårda döende personer är ingen lätt uppgift, döende och död är ofta omgivet av tystnad och beskrivs som något som man som personal inte gärna talar om, vare sig med den som är sjuk eller sina medarbetare. Samtidigt har undervisning om vård i livets slutskede generellt en liten plats i vårdutbildningar i Sverige, och Socialstyrelsens granskning 2006 uppvisade en omfattning av mellan 3 timmar och 5 veckors undervisning. Sjuksköterskestudenters möte med döende och död har beskrivits väcka känslor av otillräcklighet, rädsla, nedstämdhet, frustration och ångest. Mer erfarenhet och utbildning, kan ge en mer positiv inställning till att vårda döende. Det finns få studier som beskriver sjuksköterskestudenters uppfattningar om vård av döende och fler studier och i förlängningen interventioner som ökar studenternas beredskap att som färdigutbildade sjuksköterskor möta den sjukes och de närståendes behov av stöd finns. Denna studie syftar till att öka kunskap om studenternas attityder samt att identifiera specifika faktorer som påverkar studenternas uppfattning. Detta kan leda till att utbildning och stöd kan fokuseras för att på bästa sätt förbereda studenterna för det komplexa och svåra arbete att möta och vårda döende patienter och deras närstående. Genom att vara bättre rustad för dessa situationer kan de blivande sjuksköterskorna komma att fungera som ett bättre stöd för patienter och närstående i vården som färdiga sjuksköterskor och att själva orka med detta arbete.

Till tidigare beviljade stöd