Sidtitel: Populärversion 2014 - Det tvärprofessionella, palliativa teamets funktion och inverkan på patienters samt....
Utskrivet: 2020-10-29 02:36:34
Länk till sidan: http://forskning.sophiahemmet.se/visa_2008_.asp?sida=142

Det tvärprofessionella, palliativa teamets funktion och inverkan på patienters samt närståendes välbefinnande

Författare: Anna Klarare
Publiceringsdatum: 2016-07-27

Inom hälso- och sjukvård betonas teamarbete som en viktig aspekt för framgångsrik, högkvalitativ vård både av Världshälsoorganisationen, European Association for Palliative Care och Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer inom palliativ vård framhåller ett multiprofessionellt team som medel att bedriva vård som tillgodoser både fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Team i vården ser olika ut på olika platser i landet där skiftgång, roller i teamet och uppdrag ser olika ut.  Vissa team kan ha olika chefer beroende på vilken profession man tillhör och det är troligt att vårdens resultat påverkas av dessa olika förutsättningar. Patienter inom palliativ vård upplever ofta att psykosociala besvär är det som besvärar dem mest, medan närstående och vårdpersonal upplever att fysiska besvär är mest problematiska. Specialiserad palliativ vård i hemkontext är komplext med många olika dimensioner. Förtydliganden av förutsättningar, omgivning och utvärdering av resultat är viktigt för att säkra vårdkvalitet samt leva upp till förväntningar av god palliativ vård som tillgodoser fysiska, psykiska, social och andliga eller existentiella behov hos svårt sjuka patienter och deras närstående.  

Till tidigare beviljade stöd