Sidtitel: Populärversion 2014 - Medicine management in municipal home care; delegating, administrating and receiving
Utskrivet: 2020-10-29 02:35:20
Länk till sidan: http://forskning.sophiahemmet.se/visa_2008_.asp?sida=141

Medicine management in municipal home care; delegating, administrating and receiving

Författare: Åsa Gransjön Craftman
Publiceringsdatum: 2016-07-26

Det ökade antalet äldre (>65) i befolkningen är ett faktum internationellt, vilket är en utmaning för vård- och omsorgsgivare inte minst i Sverige. Introduktionen av nya läkemedel, utökade indikationer och diagnostisering av kronisk sjukdom i den äldre befolkningen bidrar till en ökad läkemedelsanvändning liksom förekomsten polypfarmaci (användning >5 läkemedel). Äldre personer som drabbats av sjukdom eller kan ha begränsad möjlighet att hantera och administrera sina läkemedel vilket kan påverka följsamheten till förskriven läkemedelsordination varför assistans med detta erbjuds. Läkemedelsadministreringen delegeras vanligtvis, från landstingets distriktssköterska till kommunens hemtjänstpersonal som ansvarar för att fullgöra uppgiften medan ansvaret för uppföljning och kontroll åligger sjuksköterskan. Avhandlingens övergripande syfte är att belysa (I) läkemedelsanvändningen hos äldre genom att statistiskt beskriva läkemedelsanvändning generellt, analgetika och neuroleptika specifikt hos personer >78 år under 20 år genom data från the Kungsholmen Project och the Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen. Samt (II) erfarenheten av assistans med läkemedels administration och (III) distriktssköterskors och (IV) vårdbiträdens uppfattning om att ge respektive acceptera delegering av läkemedeladministrering utifrån respektive yrkeskategori. Preliminära resultat visar på en ökad läkemedelsanvändning såväl generellt som i ATC grupperna analgetika (N02) och neuroleptika (N05), liksom förekomsten av polyfarmaci. Att erhålla assistans beskrivs som att balansera sin person och situation, behovet av stöd, upplevelsen av kunskap, erfarenhet och arbetssituationen för vårdbiträdet samt relationen till sjuksköterska och läkare. Distriktsköterskor och vårdbiträden beskriver oklarheter i gränser, uppfattningar och förväntningar på varandras yrkeskategorier vid läkemedels administrering, liksom svårigheten att följa författningarna med hänvisning till en ansträngd arbetssituation.

Till tidigare beviljade stöd