Hem
Forskningsområden
Akutsjukvård
Diabetes
IBD / Inflammatorisk tarmsjukdom
Idrottsskador
IVF / Provrörsbefruktning
Kvinnors och barns hälsa
Vård vid långvariga sjukdomstillstånd
Palliativ vård
Ögonsjukdomar
Finansiering
Forskningsanslag
Disputationer
Forskningslaboratorium
Organisation
 

Palliativ vård

Palliativ vård (lindrande vård) utgår från ett förhållningssätt som syftar till att förbättra situationen för patienter och familjer i samband med livshotande, icke botbar sjukdom oberoende av grunddiagnos eller ålder. Denna form av vård bör kunna ges varhelst patienten vårdas; på sjukhus, i hemmet, på sjukhem, på en palliativ enhet eller på hospice. Vården inriktas mot att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem. Symtomkontroll, livskvalitet och stöd till närstående är viktiga delar inom den palliativa vården, liksom ett multiprofessionellt samarbete tillsammans med patienten och närstående. Förhållningssättet kan inkluderas redan i ett tidigt skede av sjukdomen och den palliativa vårdfilosofin bekräftar livet, men ser döendet som en normal process där syftet är att hjälpa patienten uppnå bästa möjliga livskvalitet och varken påskynda eller uppskjuta döden.

Forskning inom palliativ vård vid Sophiahemmet Högskola syftar till att ta fram ny kunskap som direkt kan användas i vården av personer som befinner sig i livets slutskede. Forskningen utgår från kliniknära frågor där det centrala är att generera kunskap som kan gagna vården, patienter och närstående ur ett personcentrerat perspektiv. Olika aspekter av vård och omvårdnad gällande organisationen av vården, teamarbete, symtomkontroll, livskvalitet och omvårdnads inriktade interventioner för personer i livets slutskede, såväl som närståendes situation studeras.

Ansvarig: Högskolelektor, Med. Dr. Carina Lundh Hagelin
E-post: carina.lundhhagelin@shh.se

 


 

 
 
   Skriv ut  
 
 
   
© Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information