Hem
Forskningsområden
Finansiering
Forskningsanslag
Söka projektbidrag
Söka verksamhetsanslag
Tidigare beviljat stöd
Disputationer
Forskningslaboratorium
Organisation
 

Tidigare beviljat stöd

Projekt som har fått forskningsanslag

2015

2014

2013

2012

2011

Verksamheter vid Sophiahemmet som har fått forskningssanslag

2015

2014

2013

2012

2011

Särskilt anslag

Projekt som har fått forskningsanslag

2015

ACT −stresshantering vid typ 1 diabetes – en randomiserad kontrollerad studie
Unn-Britt Johansson

Akut omhändertagande av det nyfödda barnet-förflyttning till akutrum, handläggning och upplevelser
Susanne Georgsson

Akut omhändertagande av det nyfödda barnet- förflyttning till akutrum, handläggning och upplevelser
Paulina Torres Asenjo

Akut omhändertagande av det nyfödda barnet- förflyttning till akutrum, handläggning och upplevelser
Paulina Torres Asenjo

Allogen stamcellstransplantation – patienters och närståendes erfarenheter från två vårdmiljöer
Karin Bergkvist

Antenatalpatienter på neonatalavdelning
Siri Lilliesköld

Att föda barn i vatten
Susanne Georgsson

Att föda barn i vatten
Hanna Ulfsdottir

Att introducera livsstilsarbete i klinisk praxis – studier av effekter och attityder av ett strukturerat livsstilsinterventionsprogram på en hjärtklinik
Matthias Lidin

Att kunna mäta stress och oro i saliv
Agnes Rasmuson

Communication and Invovement in Decision making about treatment-Consultations with patients with atrium fibrillation
Eleni Siouta

Decreased fetal movement in late pregnancy and perinatal outcome
Anders Linde

Diagnostik av bröstcancer – ledtider och karakteristik av patienter som söker med remiss eller direkt
Magnus Bäcklund

Enkätutvärdering av Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen - praktiskt prov
Camilla Tomaszewski

Effekter av Mediyoga hos patienter med paroxysmalt förmaksflimmer
Maria Wahlström fd Nilsson

Etisk analys av bemötande inom obstetrik och gynekologi - en kvalitativ innehållsanalys av klagomål
Susanne Georgsson

Fortsatt egenvård prehospitalt - ur ett patientsäkerhetsperspektiv
Jakob Lederman

Fosterrörelser i slutet av graviditeten - kategorisering av fosterrörelserna och mammans prenatal anknytning
Mari-Cristin Malm

Genomförande och grupphandledning av självständigt arbete inom professionsutbildning i omvårdnad, ett högskolepedagogiskt projekt med anknytning till arbetslivet
Ani Henttonen

Identifying Teaching-Learning Activities in Nursing Education that Support Person-centered Care within Acute Geriatrics
Christina Sundman

Implementering av broschyr om fosterrörelser - en förstudie inom mödrahälsovården
Ingela Rådestad

Infertila kvinnor och mäns upplevelser av att genomgå en fertilitetsutredning; Upplevelser under och efter utredning och eventuell behandling
Taina Sormunen

Interprofessionellt teamarbete i specialiserade palliativa team i Sverige
Anna Klarare

Katastrofberedskap: Sjukhusberedskap, sjuksköterske- och civila aspekter
Jason Murphy

Kliniskt användbara livskvalitetsmått för personer i behov av palliativ vård och deras närstående
Lena Axelsson

Kroppsmedvetande och rädsla-undvikande för fysisk aktivitet vid långvarig sjukdom
Helena Lööf

Kvalitetsregister- vad har vi dem till?
Christina Jansson

Living with dementia and beteende and psychological symptoms of dementia in a community setting
Marie Tyrrell

Långvarig smärta relaterad till graviditet och förlossning - en kartläggning
Beata Molin

Långvarig smärta relaterad till graviditet och förlossning -  en kartläggning
Susanne Georgsson

Minimalinvasiv gynekologisk laparoskopisk kirurgi: Kort- och långtidsresultat
Isabelle Freiling

Minskade fosterrörelser i slutet av graviditeten och graviditetsutfall
Ingela Rådestad

Patient-based vs. nurse-based NYHA classification of patients with chronic heart failure – influence of mood
Monica Rydell Karlsson

Patienter som självavbokar sig med kort varsel inför planerad dagkirurgisk operation
Sissel Andreassen Gleissman

Patienters sömn vid vård på akutsjukhus i Sverige
Linda Gellerstedt

Sjuksköterskestudenters attityder till att vårda döende patienter under utbildningen
Carina Lundh Hagelin

Sjuksköterskestudenters utveckling av professionell yrkesidentitet – en longitudinell kartläggning av lärande via Contextual Activity Sampling System (CASS)
Susanne Lundell Rudberg

Studera CYP2C genotyper och följsamhet till läkemedelsbehandling hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom
Margareta Ramsjö

Subacromiell impingement i skulderleden – en prospektiv randomiserad interventionsstudie mellan olika sjukgymnastiska behandlings metoder
Anna Eliason

Symtom och diagnostik av bröstcancer hos män
Magnus Bäcklund

Tonåringars och unga kvinnors upplevelse av brister i vården i samband med tidig abort
Inger Wallin Lundell

Triage vid allvarlig händelse
Eva Styrvoldt

Undersökning och utvärdering av preoperativ lårmuskelstyrka och dess betydelse för återgång till idrott efter främre korsbandsrekonstruktion
Maria Sjöberg

Utvärdering av alternativa gånghjälpmedel för avlastning av fötter
Per-Henrik Ågren

Är ESAS-r ett pedagogiskt hjälpmedel för egenvård vid allogen
Katarina Holmberg

 2014

Allogen stamcellstransplantation – patienters och närståendes erfarenheter från två vårdmiljöer
Karin Bergkvist

Att introducera livsstilsarbete i klinisk praxis – studier av effekter och attityder av ett strukturerat livsstilsinterventionsprogram på en hjärtklinik 
Matthias Lidin

Beredskap för katastrofer: Akutsjuksköterkor och civil beredskap
Jason Murphy

Cleaning out The Closet - En enfallsstudie om hur personer utsatta för samkönat partnervåld blivit bemötta av hälso- och sjukvården
Ann-Sophie Granath

Decreased fetal movement and perinatal outcome
Anders Linde

Det tvärprofessionella, palliativa teamets funktion och inverkan på patienters samt närståendes välbefinnande
Anna Klarare

Development of a training model for nurses to use systematic assessment of distress in lungcancerpatients
Carina Lundh Hagelin

Effekter av Mediyoga hos patienter med paroxysmalt förmaksflimmer
Maria Nilsson

Främjande av psykisk hälsa hos multisjuka äldre i ordinärt boende
Åke Grundberg

Induced Abortions and Posttrauamtic Stress- Is there any relation?
Inger  Wallin Lundell

Infertila kvinnor och mäns upplevelser av att genomgå en fertilitetsutredning; Upplevelser under och efter utredning och eventuell behandling.
Taina Sormunen

Grupphandledning av självständigt arbete inom professionsutbildning i omvårdnad, ett högskolepedagogiskt projekt med anknytning till arbetslivet 
Ani Henttonen

Kommunikation och hälsoekonomi
Bjöörn Fossum

Kroppsmedvetande hos personer med reumatoid artrit
Helena Lööf

Kvinnors upplevelser samt förlossningsutfall vid födelse i vatten
Susanne Georgsson Öhman

Living with dementia and beteende and psychological symptoms of dementia in a community setting
Marie Tyrrell

Långvarig smärta realterad till graviditet och förlossning - en kartläggning
Beata Molin

Medicine management in municipal home care; delegating, administrating and receiving
Åsa Gransjön Craftman

Mentorskap inom ambulanssjukvården - ett sätt att optimera den professionella utvecklingen
Anna Hörberg

Minskade fosterrörelser i slutet av graviditeten
Ingela Rådestad

Mäns upplevelser av livsförlängande behandlingar vid metastaserad kastrationsrefraktär prostatacancer
Sandra Doveson

Närståendes erfarenheter av ett multi-professionellt utbildningsprogram om hjärtsvikt för närstående
Caroline Löfvenmark

Ofrivilligt barnlösa kvinnors upplevelser av att genomgå en fertilitetsutredning
Margareta Westerbotn

Omvårdnad och upplevelser efter gynekologisk kirurgi
Katarina Tonring

Patienter med förmaksflimmer vill vara mer delaktiga i beslutsprocessen gällande sin behandling
Bjöörn Fossum

Patienters sömnkvalitet vid vård på svenska akutsjukhus
Linda Gellerstedt

Prediktorer för återgång till fotboll efter främre korsbandsrekonstruktion
Alexander Sandon

Prehospital triagering i vardagen och vid allvarlig händelse
Eva Styrwoldt

Sjuksköterskestudenters attityder till att vårda döende patienter under utbildningen
Carina Lundh Hagelin

Sjuksköterskestudenters utveckling av professionell vrkesidentitet - en longitudinell kartläggning av lärande
Hanna Lachmann

Smärta, funktion och livskvalitet före och efter proteskirurgi vid degenerativ ledsjukdom
Sissel Andreassen Gleissman  

Studier av biomarkörer för sjukdomsprogress vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i syfte att förutsäga och förebygga skov.
Maria Kumlin

Studier av samband mellan icke steroida anti-inflammatoriska läkemedel och tarmbesvär hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom i jämförelse med friska
Margareta Ramsjö

Strukturerat livstilsprogram för ökad fysisk aktivitet och kroppsmedvetande  vid långvarigt  sjukdomstillstånd
Unn-Britt Johansson

Subacromiell impingement i skulderleden – en prospektiv randomiserad interventionsstudie mellan olika sjukgymnastiska behandlings metoder
Anna Eliason

Ultrasonography, can it verify cartilage injuries in the femuropatellarjoint more accurately than MRI?
Kerstin Sundin

Utvärdering av att föda i vatten
Hanna Ulfsdottir

Vad händer på vägen? Patientens väg genom vården- kartläggning av risker i vårdprocessen
Christina Jansson

Virtual reality och lärande i sjuksköterskeutbildning
Anders Rüter

Vård av äldre med Alzheimers sjukdom- att använda vårdhund
Anna Swall

Återgång till idrott efter främre korsbandsrekonstruktion - överensstämmer att vara "fysiologiskt redo" med att vara "psykologiskt redo"?
Maria Sjöberg

2013

Anterior Cruciate Ligament injuries in football player
Alexander Sandon

Aspects on Calcaneal Fractures
Per-Henrik Ågren

Att studera och utveckla interprofessionellt lärande i sitt sammanhang - en ny metod, Contextual Activity Sampling System (CASS), för sammanhangsbaserade studier av lärandeaktiviteter
Hanna Lachmann

Blivande föräldrars behov av information kring fosterdiagnostik - en kartläggning
Susanne Georgsson Öhman 

Caring for older persons with Alzheimer´s disease - the use of a therapy dog
Anna Swall

Communication Patterns in Consultations Between Patients with Atrial Fibrillation and Health Professionals
Eleni Siouta

Det tvärprofessionella, palliativa teamets funktion och inverkan på patienters samt närståendes välbefinnande
Anna Klarare

Dignity in action
Lise-Lotte Franklin Larsson

Development of a training model for nurses to use systematic assessment of distress in lungcancer patients
Carina Lundh Hagelin

Effekter av Mediyoga hos patienter med paroxysmalt förmaksflimmer
Maria Nilsson

Exokrin pankreasinsufficiens vid magsäckskirurgi
Peter Loogna

Främre korsbandsskador hos barn - utvärdering av behandlingsprogram och ny kirurgisk teknik
Per-Mats Janarv

Grupphandledning av självständigt arbete
Ani Henttonen

HBTQ-personers upplevelser av hälso- och sjukvårdens bemötande vid mottagningsbesök avseende samkönat partnervåld
Ann-Sophie Granath

Infertila kvinnor och mäns upplevelser av att genomgå en fertilitetsutredning och eventuell behandling
Margareta Westerbotn

Kroppsmedvetande hos personer med reumatoid artrit
Helena Lööf

Kvinnors upplevelse av fosterrörelser i fullgången graviditet
Mari-Cristin Malm

Leva eller dö - en nationell uppföljning av föräldrar till barn med SMA 1-2
Ulrika Kreichbergs

Living with dementia and behavioural and psychological symptoms of dementia - A community based study focused on perssons with dementia living in their own homes
Marie Tyrell

Livssituation efter allogen stamcellstransplantation
Karin Bergkvist

Långsiktig prognos vid hjärt-kärlsjukdom - Betydelsen av psykosociala faktorer, levnadsvanor och biologiska
Monica Rydell Karlsson

Långvarig smärta efter vaginal förlossning
Beata Molin

Medicine Management in Municipal Home Care; Delegating, Administrating and Reciving
Åsa Gransjön Craftman

Minskade fosterrörelser i slutet av graviditeten
Ingela Rådestad

Mäns upplevelser av livsförlängande behandlingar vid metastaserad kastrationsrefraktär prostatacancer
Sandra Doveson

Omvårdnad och upplevelser efter gynekologisk kirurgi
Katarina Tonring

Patienters upplevelse av att leva med knäledsartros och förväntningar på operation med knäledsplastik
Sissel Andreassen Gleissman

Patients sleep during care in emergancy hospital in Sweden - nursing and patient perspective
Linda Gellerstedt

Patientsäkerhetsutveckling på Sophiahemmet- vad har vi lärt? vad kan vi lära?
Christina Jansson

Personcentrerad användning av musik vid bensår med omläggningssmärta (PCMusic1)
Louise Eulau

Posttraumatic stress disorder and depressive symptoms in relation to induced abortion – a challenge for health care
Inger Wallin Lundell

Prediktorer för återgång till idrott efter främre korsbandsrekonstruktion
Suzanne Werner

Prevention av idrotsskador med inriktning mot psykologiska faktorer och innebandy
Ulrika Tranaeus

Psychological factors and alpine skiers sports injury
Lina Johansson

Rädsla undvikande av fysisk aktivitet hos vuxna personer med reumatoid artrit
Helena Lööf

Samband mellan kognitiv funktion och fatigue samt sjukskrivning och återgång i arbete efter bröstcancerkirurgi
Agneta Wennman-Larsen


Sjuksköterskestudenters attityder till att vårda döende patienter under utbildningen
Carina Lundh Hagelin

Sjuksköterskors uppfattningar om patienters sömn vid vård på sjukhus
Linda Gellerstedt

Smärtlindring i samband med kejsarsnitt
Boel Niklasson

Studier av samband mellan icke steroida anti-inflammatoriska läkemedel och tarmbesvär hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom i jämförelse med friska
Margareta Ramsjö

Subacromiell impingement i skulderleden – en prospektiv randomiserad
interventionsstudie mellan olika sjukgymnastiska behandlings metoder  avseende det kliniska behandlingsresultatet

Anna Eliason

Towards a high quality self screening of fetal movements - saving lives and improving the perinatal outcome
Anders Linde

Ultrasonography - superior to MRI to distinguish and differentiate tendinosis and various degrees of severity of cuff ruptures in the shoulder?
Kerstin Sunding

Utredning av patienter med fotbesvär kan ge snabbt omhändertagande
Karin Backlund Zirn

Vad karaktäriserar studenters lärande på en interprofessionell klinisk utbildningsavdelning?
Karin Hallin

2012

Att studera och utveckla interprofessionellt lärande i sitt sammanhang - en ny metod, Contextual Activity Sampling System (CASS), för sammanhangsbaserade studier av lärandeaktiviteter
Hanna Lachmann

Coping Effectiveness Training för patienter med hjärtsvikt - en randomiserad kontrollerad studie
Catarina Nahlén

Cubitus baby- Ett värdigt avsked av ett barn som dör före eller i samband med förlossningen
Ingela Rådestad

Definition och manifestation av cancerrelaterad fatigue
Carina Lundh Hagelin

Delegering och läkemedelsadministrering bland äldre i ordinärt boende
Åsa Gransjön Craftman

Det tvärprofessionella, palliativa teamets funktion och inverkan på patienters samt närståendes välbefinnande
Anna Klarare

Development of an electronic device diary method for registration of patient data Inflammatory Bowel Disease (IBD)
Fredrik Saboonchi

Different aspects on MRSA and other resistent bacteria
Helene Andersson

En studie om komplikationer och materialpåverkan vid cytostatikabehandling via PICC-line och Subkutan Venport hos kvinnor med bröstcancer
Gunilla Björling

Explore experience of care and treatment. What components are the most important for the women´s ability to adapt to crisis and well-being
Nina Asplin

Fast track hysterektomi: utvärdering av val av operationsteknik, nutritionens roll preoperativt, samt postoperativ smärtlindring för snabbare patientåterhämtning efter större gynekologisk kirurgi
Sophia Ehrström

Fri från allvarliga diabeteskomplikationer – ett hälsobefrämjande perspektiv
Susanne Amsberg

Främre korsbandsskador hos barn - utvärdering av behandlingsprogram och ny kirurgisk teknik
Per-Mats Janarv

Förekomst av främre knäsmärta hos främre korsbandsrekonstruerade patienter med patellarsena eller hamstringssena med rehabilitering efter ett standard eiler accelererat träningsprogram - en prospektiv, randomiserad kontrollerad studie
Ida Engström

Föräldrars upplevelser av information och delaktighet i behandling och vård av barn med Spinal muskelatrofi (SMA) typ 1 eller SMA typ 2, där barnet under första året uppvisat andningssvikt
Ulrika Kreicbergs

Ger tidig aktiv slutextensionsträning ökad främre knälaxitet efter främre korsbandsrekonstruktion?
Max Bredenberg

Identifiering av psykosociala faktorer av hälsorelaterad livskvalitet (HRQL) hos kvinnor med bröstcancer som genomgår adjuvant eller neoadjuvant cytostatikabehandling
Gudrun Evén

Implementering och utvärdering av studentsalsmodell inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) - En randomiserad kontrollerad studie om studenters, handledares och patienters perspektiv
Camilla Tomaszewski

Information om fosterdiagnostik - arabiskspråkiga kvinnors uppfattning om film som informationsmetod
Susanne Georgsson Öhman

Intervention för beteendeförändring och rädsla för hypoglykemi hos patienter med typ 1 diabetes
Therese Anderbro

Kroppsmedvetande, sinnesstämning samt dessas samband med sjukdomsrelaterade besvär hos patienter med reumatoid artrit
Helena Lööf

Kvinnor med bröstcancers upplevelser av att leva med perifer intravenös central kateter och subkutan venport och hälso- och sjukvårdspersonals erfarenheter av perifer intravenös central kateter och subkutan venport
Sissel Andreassen

Livssituation efter allogen stamcellstransplantation
Karin Bergkvist

Lärande för klinisk kompetens. Utveckling av professionell kompetens i sjuksköterskeutbildningens verksamhetsförlagda delar
Max Scheja

Mammors beskrivning av fosterrörelser tiden strax före beskedet att barnet dött intrauterint
Ingela Rådestad

Microflora hos patienter med Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) jämfört med friska kontrollpersoner
Johan Bark

Munhälsa hos patienter med Crohns sjukdom
Mikael Lördal

Musikintervention och musikterapi vid bensår med omläggningssmärta - en delstudie inom samverkansprojektet mellan Sophiahemmet Högskola och Kungl. Musikhögskolan
Louise Eulau

Omvårdnadsåtgärder och upplevelser efter gynekologisk kirurgi
Katarina Tonring

Patienters upplevelser och erfarenheter av sömn på sjukhus - en kvalitativ intervjustudie
Monica Rydell Karlsson

Posttraumatic stress disorder and depressive symptoms in relation to induced abortion – a challenge for health care
Inger Wallin Lundell

Prevention av främre korsbandsskador på Sveriges alpina skidgymnasier
Maria Westin

Prevention av idrottsskador med inriktning mot psykologiska faktorer och innebandy
Ulrika Traneus

Prospektiv longitudinell studie av alkoholkonsumtion före, under och efter gastric bypassoperation
Katarina Lunner

Psykometrisk utvärdering av enkäten ”Rädsla för komplikationer”
Unn-Britt Johansson

Påverkan på tarmfloran vid tarmsköljning hos patienter med Inflammatorisk tarmsjukdom ( IBD) och colon irritabile (IBS). Pilotstudie inför vidare studier
Kristina Zachrisson

Relationships between patientsafety culture and adverse events at Sophiahemmet Hospital
Christina Jansson

Samband mellan bröst- och armsymtom samt sjukskrivning och återgång i arbete efter bröstcancerkirurgi
Agneta Wennman-Larsen

Sjuksköterskors erfarenheter av handhavandet av perifert insatta cantrala venkatetrar, PICC-line och subkutana venportarför kvinnor med bröstcancer som genomgår cytostatikabehandling
Gudrun Evén

Smärtlindring i samband med kejsarsnitt
Boel Niklasson

Stresshantering som omvårdnadsintervention för att förbättra det emotionella välbefinnandet hos patienter med hjärtsvikt.
Catarina Nahlén

Study no 4; Attachment to the fetus and experience of parenthood
(Women´s experiences and reactions on fetal malformation or anomaly)
Nina Asplin

Stöd till barn och ungdomar som förlorat ett nyfött syskon
Pernilla Avelin

Sustainability of good nursing practice aimed at minimizing pressure ulcers- documented risk assessment and prevention actions in patients undergoing hip surgery
Eila Sterner

Vård av äldre med Alzheimers sjukdom – att använda vårdhund
Anna Swall

Ökad risk för skov i inflammatorisk tarmsjukdom för patienter med hög grad av stress. En Case-crossoverstudie
Susanna Jäghult

2011

Att identifiera faktorer som kan trigga igång skov i inflammatorisk tarmsjukdom
Susanna Jäghult

Att utveckla ett self-management program för patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)
Fredrik Saboonchi

Cubitus baby - Ett värdigt avsked av ett dödfött barn
Ingela Rådestad

Delegering och läkemedelsadministrering bland äldre i ordinärt boende
Åsa Gransjön Craftman

Det tvärprofessionella palliativa teamets funktion och inverkan på patienters samt närståendes välbefinnande
Anna Klarare

Different aspects on MRSA and other resistant bacteria
Helene Andersson

En studie om komplikationer och materialpåverkan vid cytostatikabehandling via PICC-line och subkutan venport hos kvinnor med bröstcancer
Gunilla Björling

Ett multiprofessionellt utbildningsprogram om hjärtsvikt för närstående till hjärtsviktspatienter
Caroline Löfvenmark

Förekomst av vårdskador inom Sophiahemmets slutenvård
Christina Jansson och Eva Löjdström-Wallin

Föräldrars upplevelse av information och delaktighet i behandling och vård av barn med spinalmuskelatrofi (SMA) typ 1 eller 2, där barnet under första året uppvisat andningssvikt – ett etiskt dilemma
Ulrika Kreicbergs

Hur upplever ofrivilligt barnlösa par att genomgå en fertilitetsutredning i Stor-Stockholmsområdet?
Margareta Westerbotn

Inflammatoriska markörer som tecken på sjukdomsaktivitet hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom
Maria Kumlin

Information om fosterdiagnostik till icke-svenskspråkiga kvinnor
Susanne Georgsson Öhman

Intervention för beteendeförändring och rädsla för hypoglykemi hos patienter med typ I diabetes
Therese Anderbro

Kroppsmedvetande, sinnesstämning samt dessas samband med sjukdomsrelaterade besvär hos patienter med reumatoid artrit
Helena Lööf

Kvinnors upplevelser och reaktioner vid fosteravvikelse
Nina Asplin

Livssituationen hos patienter med perifer arteriell sjukdom och deras närstående
Louise Egberg

Mammors beskrivning av sitt barns rörelser i livmodern
Ingela Rådestad

Mätning av tryckutsatt område med hjälp av ett digitalt instrument, för att verifiera rodnad- kategori I trycksår
Eila Sterner

Patienters erfarenheter/upplevelser och hälso- och sjukvårdspersonals erfarenheter av perifer intravenös central kateter och subkutan venport
Sissel Andreassen

Posttraumatic stress disorder and depressive symptoms in relation to induced abortion – a challenge for health care
Inger Wallin Lundell

Sjuksköterskors erfarenheter av handhavandet av perifert insatta cantrala venkatetrar, PICC-line och subkutana venportarför kvinnor med bröstcancer som genomgår cytostatikabehandling

Stamcellstransplantation- patienters och närståendes erfarenheter från två vårdmiljöer
Karin Bergkvist

Stresshantering som omvårdnadsintervention för att förbättra det emotionella välbefinnandet hos patienter med hjärtsvikt
Catarina Nahlén

Syskon som mist en bror eller syster i cancer
Alexandra Eilegård

Utvärdering av patienters egen önskan avseende uppföljning efter adjuvantbehandling samt livskvalitet och kostnader associerade med uppföljning av patienter som behandlats för bröstcancer med adjuvant cytostatika/ hormon behandling
Christer Svedman

Vård av äldre med Alzheimers sjukdom – att använda vårdhund
Anna Swall

Verksamheter vid Sophiahemmet som har fått forskningsanslag

2015

Anestesi

Diabetes

Forskningslaboratoriet

Fotkirurgi

Gynekologi

Inflammatoriska tarmsjukdomar

Kirurgi

Kvinnor och barns hälsa

Onkologi

Ortopedi

Öron-näs-halskliniken

2014

Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning (CIFU)

Diabetes

Forskningslaboratoriet

IBD

IVF-gruppen

Gynekologi

Hjärt-lung-allergimottagningen/Hjärt-, kärlsjukdomar

Hjärt-lung-allergimottagningen/Stroke

Kvinnor och barns hälsa

Onkologi

Podiatrikliniken

Stockholms Fotkirurgklinik

2013

Christinakliniken

Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning (CIFU)

Område: Diabetes

Diabetesmottagningen

Forskningslaboratoriet

Stockholms Fotkirurgklinik

Stockholm Gastro Center

Ultragyn

2012

Bariatric center

Område: Diabetes

Stockholm Gastro Center

Svettmottagningen

2011

Diabetes

Hyperhidros / Svettning

IBD / Inflammatorisk tarmsjukdom

Svettmottagningen

Särskilt anslag

Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning (CIFU)

 
 
   Skriv ut  
 
 
   
© Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information